PDF

Yıl: 2015Cilt: 5Sayı: 1ISSN: 2146-5606Sayfa Aralığı: 49 - 70
Türkçe
Bu çalışmanın amacı, pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı öğrencilerinin karakter eğitimine ilişkin görüşlerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırma verileri, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı’nda bir devlet üniversitesinin pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına kayıtlı 235 öğrenciden elde edilmiştir. Betimsel tarama yönteminin kullanıldığı araştırmada; veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ve “Karakter Eğitimine İlişkin Görüş Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verileri IBM SPSS 21.0 programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde bağımsız örneklemler için t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı öğrencilerinin karakter eğitimine ilişkin görüşlerinde cinsiyetlerine ve yaşlarına göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Mezun olunan lisans programı değişkenine göre ise istatistiksel açıdan anlamlı farklılık saptanmıştır. Ayrıca bulgular ışığında çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Opinions of the Pedagogical Training Certificate Program Students About The Character Education
The purpose of this study is to analyze pedagogical training certificate program students’ opinions about the character education in terms of various variables. The study data are collected from 235 students enrolled in a pedagogical training certificate program at a state university in the 2013-2014 academic year. A Personal Information Form and a scale entitled “Opinions on Character Education Scale” developed by the researcher were used as data collection tools. The study is used with descriptive survey method. The study data were analyzed by IBM SPSS 21.0 program. The Independent Samples t-Test and One Way ANOVA were used for analyzing the data. As a result of the research, the views about character education by students of pedagogical formation certificate program did not show a statistically significant difference according to gender and age. However, that were diffirantiated significantly in regard to the graduated licience programs in statistical terms. Additionally, various suggestions have been made in the light of the data.
0 ATIF

  • Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
  • Sosyal > Beşeri Bilimler
Dergi
Diğer
Bilgi yok
  • Seçiniz