PDF

Yıl: 2017Cilt: 23Sayı: 3ISSN: 1305-5550Sayfa Aralığı: 90 - 96
Türkçe
Amaç: Ortopedik alt ekstremite cerrahisinde, nörostimülasyon tekniği ile ultrason tekniği kullanılarak kombine femorasiyatik blok uygulanmasının karşılaştırılması amaçlandı.Gereç ve Yöntem: Etik Kurul onayı ve hastaların onamı alındıktan sonra ortopedik alt extremite cerrahisi geçirecek ASA I-II grubuna giren 18-65 yaş arasındaki 66 hastaya kombine femorasiyatik blok uygulandı. Hastalara nörostimülatör eşliğinde (Grup I), ultrason eşliğinde (Grup II) ve her 2 teknik birlikte (Grup III) kombine femorasiyatik blok uygulandı. Her 3 gruba da siyatik bölgeden 30 ml %0,5'lik levobupivakain ve femoral bölgeden 20 ml %0,5'lik levobupivakain olmak üzere toplam 50 ml %0,5'lik levobupivakain uygulandı. Tüm hastaların ortalama kan basınçları, kalp atım hızları, periferik oksijen saturasyon değerleri blok uygulamasından önce ve uygulamadan sonra kaydedildi. Ayrıca blok uygulama süresi, hasta ve cerrah memnuniyeti, sensoriyal ve motor blok başlama ve bitiş süreleri kaydedildi.Bulgular: Her 3 gruptaki bireylerin başlangıç, 10. ve 20. dk.'lar, postoperatif 2, 4, 6 ve 12. saatlerdeki VAS değerleri karşılaştırıldığında gruplar arası fark anlamlı bulundu. Her 3 gruptaki bireylerin hasta ve cerrah memnuniyetleri, duyusal blok başlangıç zamanları, motor blok başlangıç zamanları, blok uygulama süreleri, duyusal blok sonlanma zamanları, motor blok sonlanma zamanları ve ilk analjezik uygulama zamanları karşılaştırıldığında gruplar arası fark anlamlı bulundu.Sonuç: Kombine femorasiyatik blokajda kullanılan ultrason tekniğinin, nörostimülasyon tekniğine göre hem blok başlama ve sonlanma süresinde, ayrıca blok devamlılığında, hem de hasta ve cerrah memnuniyeti ile ilk analjezik uygulanma süresinde daha üstün olduğu düşüncesine varıldı.
Comparison of Neurostimulation Technique with Combined Femoral-sciatic Nerve Blocking using Ultrasound Technique in Lower Extremity Surgery
Objective: We aimed to compare combined femoral-sciatic nerve blocking with neurostimulation technique with the aid of ultrasonographic technique.Material and Method: After obtaining ethics committee approval and informed consent of the patients, combined femoralsciatic block was performed in a group of 66 patients between 18-65 years of age, ASA I-II who were going to undergo lower extremity orthopedic surgery. Combined femoral-sciatic blockage was performed to the patients with a neurostimulator (Group 1), with the aid of ultrasound (Group 2), and with applying both techniques. All groups were adminmistered 30 ml of 0.5% levobupivacaine from sciatic region and 20 ml of 0.5% levobupivacaine from the femoral region.Total of 50 ml 0.5% levobupivacaine was injected to each patient. All patients' heart rates, mean blood pressures, peripheral oxygen saturation were recorded before the application of the block and during the postoperative period. Moreover, block application time, the patients' and surgeons' satisfaction, onset and end times of sensory and motor block were recorded.Results: VAS values of the patients, 10 and 20 minutes before procedure and postoperative 2, 4, 6, 12. hours in each group were compared and a significant intergroup difference was found. When in all three groups patient and surgeon satisfaction, onset times of sensory block and motor block, block application times, end times of sensory, and motor blocks and the time to first analgesic requirement were compared, and significant differences were found among 3 groups.Conclusion: It has been concluded that ultrasound technique used in the combined femoral-sciatic blockage was superior to neurostimulation technique as for block onset, and end times, maintenance of the block, the patient and surgeon satisfaction and the time to the first application of analgesics.
0 ATIF

  • Fen > Tıp > Cerrahi
Dergi
Araştırma Makalesi
Tam metin
  • Seçiniz

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.