PDF

Yıl: 2018Cilt: 25Sayı: 3ISSN: 1300-4778Sayfa Aralığı: 133 - 137
Türkçe
Amaç: Aterosklerotik dizüstü darlıklarının tedavisinde perkütan endovasküler girişimler efektif bir tedavi yöntemi olarak uygulanmakta- dır. Ancak kritik bacak iskemisine neden olan diz altı arterlerin darlıklarının tedavisinde ise halen altın standart tedavi yöntemi yoktur. Biz bu çalışmada kritik bacak iskemisi ile kliniğimize başvuran ve perkütan transluminal balon anjiyoplasti yapılan hastaların sonuçları- nı sunmayı planladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 67 hasta alındı (ortalama yaş 62,4, %82’si erkek). İşlem başarısı rezidüel stenozun <%20 olması, klinik ba- şarı ise istirahat ağrısının gerilemesi, amputasyonun engellenmesi ve yara iyileşmesinin sağlanması olarak belirlendi. Hastalar işlem son- rası 1 yıl süreyle izlendi. Bulgular: İşlem başarısı %92,5, klinik başarı işlem sonrası birinci ayda %91,7, üçüncü ayda %92,8 12. ayda %74,5 idi. İşlem ilişkili ölüm, akut tromboz, distal emboli veya acil cerrahi ihtiyacı olmadı. Sonuç: Sonuçlarımız kritik bacak iskemisi olan hastalarda perkütan balon anjiyoplastinin yüksek başarı ve düşük komplikasyon oranına sahip bir tedavi yöntemi olduğunu göstermektedir.
Our Results of Under Knee Percutaneous Balloon Angioplasty in Patients with Critical Leg Ischemia
Objective: Percutaneous endovascular interventions has become an effective treatment in supra popliteal atherosclerotic disease. However there is stil no gold standart treatment in infrapopliteal atherosclerotic disease with critical limb ischemia. In this study we aimed to present the outcomes of patients with critical limb ischemia underwent percutaneous transluminal balloon angioplasty. Material and Method: We included 67 patients (mean age 62.4, 82% male). Procedural success was defined as <20% residual vessel stenosis. Clinical success was defined as the relieve of rest pain, prevention of amputation and achievement of wound healing. Results: Procedural success was achieved in 92.5%. Clinical success was achieved in 92.5%, 89.5% and 85.0% in 1.3 and 12 months fol- low-up, respectively. There were no procedure related death, acute thrombosis, distal embolization or need for urgent surgical inter- vention. Conclusion: Our results show that percutaneous balon angioplasty procedure has with low complication and high success rates in pa- tients with critical limb ischemia.

  • Fen > Tıp > Kalp ve Kalp Damar Sistemi
Dergi
Araştırma Makalesi
Bibliyometrik
  • Seçiniz

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.