PDF

Yıl: 2005Cilt: 33Sayı: 4ISSN: 1304-0871Sayfa Aralığı: 328 - 332
Türkçe
Amaç: Kardiyak output monitorizasyonu için termodilüsyon tekniği en yaygın klinik uygulama olmasına rağmen, invaziv bir tekniktir ve bunun olası risklerini taşır. Bu nedenle invaziv olmayan kardiyak output ölçüm tekniklerinin önemi artmaktadır. Bu çalışmada mekanik ventilasyon uygulanan yoğun bakım hastalarının, kardiyak output ölçümünde noninvaziv yöntem olan parsiyel CO2 geri soluma tekniğinin güvenirliğini termodilüsyon yöntemi ile karşılaştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışma mekanik ventilasyon gerektiren 23-75 yaşları arasında 32 yoğun bakım hastasında planlandı. Hastalar kontrollü mekanik ventilasyon modunda solutuldu. Kardiyak output ölçümleri invaziv ve noninvaziv olarak 4 saat arayla 2 kez eşzamanlı yapıldı. Bulgular: İki ölçümde de kardiyak output değerlerinde yöntemler arasında istatistiksel fark olmadığı gibi (p>0.05), her iki yöntemle ölçülen kardiyak output değerlerinde yüksek korelasyon tespit edildi (p<0.05). Sonuç: Mekanik ventilasyon gerektiren hastalarda kardiyak output ölçümünde noninvaziv parsiyel CO2 geri soluma tekniği, termodilüsyon yöntemine alternatif olabilir.
The comparison of the method for cardiac output measurement in mechanically ventilated critical care unit patients
Aim: Although the thermodilution technique for cardiac output monitorization is the most common used clinical method, it is very invasive and has all risks of this. Therefore the importance of the noninvasive cardiac output measurement technique is increased. In this study we aimed to compare the safety of thermodilution method and partial CO2 rebreathing fick technique which is a noninvasive method, at the cardiac output measurement of mechanically ventilated critical care unit patients. Materials and Methods: The study was scheduled to 32 critical care unit patients who were between 23-75 ages and needed mechanical ventilation. Patients ventilated on controlled mechanical ventilation mode. Cardiac output measurements were done twice simultaneously in 4 hours intervals by invasive and noninvasively. Results: There were no statistically differences in cardiac output between the methods at the two measurement (p&gt;0.05). There were a high correlation in cardiac output between the methods at the two measurement (p&lt;0.05). Conclusion: The noninvasive partial CO2 rebreathing fick technique may be an alternative to the thermodilution method for cardiac output determination in mechanically ventilated patients.
0 ATIF

  • Fen > Tıp > Cerrahi
Kalp debisi, Solunum, yapay, Termodilüsyon, Yoğun bakım
Dergi
Araştırma Makalesi
Bilgi yok
  • Seçiniz

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.